get started with

Work and Travel in USA Program

WHAT IS

Work and Travel in USA Program

โครงการฝึกงานและท่องเที่ยว
ประเทศสหรัฐอเมริกา

Work & Travel Program คืออะไร?

Work & Travel in USA Program หรือ โครงการฝึกงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาที่เปิดให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 Visa) นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้รับโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนายจ้างและเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติอีกด้วย

 

ประเภทของโครงการ

Full Service Program – องค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้จัดหางานและเป็นผู้ออกเอกสารสิทธิ์ในการยื่นวีซ่า (DS-2019) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

Self – Arranged Program – นักศึกษาเป็นผู้หางานเองและให้องค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ออกเอกสารสิทธิ์ในการยื่นวีซ่า (DS-2019) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

Spring Season สำหรับนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน

วันเริ่มงาน: วันที่ 7 มีนาคม

วันสิ้นสุดงาน: ต้องไม่เกินวันที่ 7 กรกฎาคม

Summer Season สำหรับนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

วันเริ่มงาน: วันที่ 7 พฤษภาคม

วันสิ้นสุดงาน: ต้องไม่เกินวันที่ 7 กันยายน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • อายุระหว่าง 18 -28 ปี
 • ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • GPA หรือเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ควรต่ำกว่า 2.0

คุณสมบัติด้านทัศนคติ

 • มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ Work and Travel in USA เป็นอย่างดี
 • มีความพร้อมที่จะปรับตัวในเรื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี
 • มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่และพร้อมที่จะรับฟังเหตุผล
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความพร้อมที่จะทำงานด้านการบริการ
 • มีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
HOW TO

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.i4gs.com หรือเข้ามาสมัครได้ที่สำนักงาน i-4 Group
 • ชำระเงินมัดจำเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • เตรียมนัดสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษโดยสามารถเลือกนัดสัมภาษณ์ ที่สำนักงานหรือนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 • กรอกใบสมัครขององค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาและเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเช่น สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
 • ชำระค่าโครงการส่วนที่ 1 ก่อนจะทำการ submit ใบสมัครและส่งเอกสารให้องค์กรฯ
 • องค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกานัดขอสัมภาษณ์ทาง SKYPE ซึ่งอาจเป็นการสัมภาษณ์โดยนายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรฯ
 • องค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาแจ้งสถานที่ทำงานและส่ง Job Offer ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที

 • ดำเนินการยื่นขอวีซ่าและเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เดินทางไปเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
REGISTER ONLINE

Join us Register now!