get started with

High School Exchange in USA Program

WHAT IS

High School Exchange in USA Program

โครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

 • เป็นโครงการสำหรับนักเรียนไทย-นานาชาติทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 15-18ปี ได้มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลในเมืองต่างๆ กว่า 50 รัฐในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 • นักเรียนจะได้รับการอุปถัมภ์จากครอบครัวอาสาสมัครและได้รับการดูแลเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอเมริกันและร่วมทำกิจกรรมของโรงเรียน
 • นักเรียนในฐานะยุวทูตไทยนำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้กับคนต่างชาติได้รู้จักมากขึ้นและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติ
 • นักเรียนสามารถนำผลการเรียนจากการเข้าร่วมโครงการฯ กลับมาเทียบวุฒิเพื่อเรียนต่อได้

โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ด้วย

ประเภทของโรงเรียน

โรงเรียนรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาในการเรียน

1 ปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – พฤษภาคม)

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม ของทุกปี

ที่พักระหว่างเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีผลการเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.0 (โดยพิจารณาจาก3ปีคือปีปัจจุบันและ2ปีย้อนหลัง)
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวที่จะใช้ชิวิตอยู่กับผู้อื่น
HOW TO

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาใบรายงานผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษด้านหลังทุกใบ)
 • ค่าสมัครสอบ 250 บาท
 • ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
REGISTER ONLINE

Join us Register now!