get started with

Work and Study

WHAT IS

Work and Study in Ireland

โครงการทำงานและเรียนภาษา
ประเทศไอร์แลนด์

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เข้าเรียนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เน้นให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการสื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ในในการทำงานและการศึกษาต่อในอนาคต โดยในระหว่างเรียน นักเรียนยังสามารถเข้าฝึกงานแบบได้รับผลตอบแทนได้ด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

• พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นจากการเรียนและการฝึกงาน
• ได้โอกาสฝึกงานกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 8 เดือน

รายละเอียดโครงการ

• นักเรียนสามารถเรียนและฝึกงานแบบได้รับผลตอบแทนในระหว่างเข้าร่วมโครงการ
• นักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เต็ม 25 สัปดาห์ตลอดหลักสูตร (เรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
• โรงเรียนจะเพิ่มหลักสูตรการเขียน CV/Resume และการสัมภาษณ์งาน พร้อมแนะนำสถานที่ฝึกงานให้นักเรียน
• ระหว่างเรียนเต็มหลักสูตร 6 เดือน นักเรียนสามารถฝึกงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
• ช่วง Holiday Period สามารถฝึกงานได้ถึง 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
• เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน

สถานที่เข้าร่วมโครงการฯ

• สถาบันภาษาที่เมือง Dublin
• สถาบันภาษาที่เมือง Limerick

วันเริ่มโครงการฯ

*ขอทราบกำหนดการโดยละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ไอโฟร์กรุ๊ป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (กรณีจบการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาสามารถสมัครได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบไปด้วย)
 • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ฝึกงานและทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์ ได้เป็นระยะเวลา 8 เดือน หรือ 32 สัปดาห์
HOW TO

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมชำระเงินมัดจำเข้าร่วมโครงการฯ 3,000 บาท
 • เมื่อสถาบันภาษาได้รับใบสมัครแล้วจะส่งแจ้งให้ นักเรียนชำระค่าโครงการที่เหลือเต็มจำนวน
 • เมื่อนักเรียนชำระค่าโครงการแล้ว จะได้รับเอกสารตอบรับจากสถาบันภาษาเพื่อใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า
 • เตรียมเอกสารและทำการยื่นวีซ่า
 • เดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ณ. ประเทศไอร์แลนด์
 • ลงทะเบียนเพื่อทำ GNIB เมื่อเดินทางไปถึงประเทศไอร์แลนด์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมโครงการฯ

สถาบันภาษาที่เมือง Dublin – 162,000 บาท
สถาบันภาษาที่เมือง Limerick- 135,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 1. ค่าลงทะเบียน
 2. ค่าเรียนตลอดหลักสูตร
 3. ค่าจัดหาบ้าน
 4. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
 5. ค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ
 6. Learner protection insurance
 7. TIE Examination
 8. Certificate
 9. ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปประเทศไอร์แลนด์
 3. ค่าที่พัก, ค่าอาหาร และค่ารถ
 4. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศไอร์แลนด์

ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

 1. เมื่อไปถึงไอร์แลนด์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงทะเบียนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Garda National Immigration Bureau(GNIB ) มีค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน 300 ยูโร
 2. เตรียมเงินประมาณ 3,000 ยูโร เพื่อไปเปิดบัญชีที่ใช้เป็นหลักฐานในการ ทำ IRP

Work and Study in Ireland

โครงการทำงานและเรียนภาษาประเทศไอร์แลนด์

REGISTER ONLINE

Join us Register now!