โครงการฝึกงานและท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา

wt8


Work & Travel Program คืออะไร?

Work & Travel in USA Program หรือ โครงการฝึกงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาที่เปิดให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 Visa) นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้รับโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนายจ้างและเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติอีกด้วย

ประเภทของโครงการ

Full Service Program – องค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้จัดหางานและเป็นผู้ออกเอกสารสิทธิ์ในการยื่นวีซ่า (DS-2019) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
Self – Arranged Program – นักศึกษาเป็นผู้หางานเองและให้องค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ออกเอกสารสิทธิ์ในการยื่นวีซ่า (DS-2019) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

วันเริ่มงาน: วันที่ 1 พฤษภาคม
วันสิ้นสุดงาน: ต้องไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติพื้นฐาน
• อายุระหว่าง 18 -28 ปี
• ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
• มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
• GPA หรือเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ควรต่ำกว่า 2.0
คุณสมบัติด้านทัศนคติ
• มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ Work and Travel in USA เป็นอย่างดี
• มีความพร้อมที่จะปรับตัวในเรื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
• มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี
• มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่และพร้อมที่จะรับฟังเหตุผล
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
• มีความพร้อมที่จะทำงานด้านการบริการ
• มีความพร้อมที่จะทำงานหนัก

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

• สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.i4gs.com หรือเข้ามาสมัครได้ที่สำนักงาน i-4 Group
• ชำระเงินมัดจำเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่โครงการฯ
• เตรียมนัดสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษโดยสามารถเลือกนัดสัมภาษณ์ตัวต่อตัวที่สำนักงานหรือนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
• กรอกใบสมัครขององค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาและเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเช่น สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
• ชำระค่าโครงการส่วนที่ 1 ก่อน submit ใบสมัครและส่งเอกสารให้องค์กรฯ
• องค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกานัดขอสัมภาษณ์ทาง SKYPE ซึ่งอาจเป็นการสัมภาษณ์โดยนายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรฯ
• องค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาแจ้งสถานที่ทำงานและส่ง Job Offer ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที
• ดำเนินการยื่นขอวีซ่าและเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
• เดินทางไปเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

APPLY ONLINE

โปรโมชั่น