บริการขอวีซ่าและรับยื่นวีซ่าแทนสำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทน  สำหรับท่านผู้มีความประสงค์จะใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อเรื่องวีซ่า หรือ โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2693-3525-7