Spring & Summer Work and Travel in USA 2023

เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA 2023 ในช่วง Spring & Summer Season

  • น้องๆ ที่เข้าร่วมช่วง Spring สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2023 ถึง ระยะเวลาสูงสุดวันที่ 5 กรกฎาคม 2023/ น้องๆ ที่เข้าร่วมช่วง Summer สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ถึง ระยะเวลาสูงสุด วันที่ 5 กันยายน 2023 หลังจากนั้นสามารถท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาต่อได้อีก 30 วัน
  • สมัครแล้วสอบสัมภาษณ์คัดเลือกภาษาเบื้องต้นสัมภาษณ์ได้ทางโทรศัพท์หรือ Skypeโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึงที่สำนักงาน
  • มีตำแหน่งงานมากกว่า 1000 ตำแหน่งสำหรับช่วง Spring & Summer นี้
  • เข้าร่วมโครงการฯ กับองค์กรแลกเปลี่ยนที่เก่าแก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา 50 ปี
  • ค่าโครงการรวมค่า SEVIS และ วีซ่าแล้ว ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติม
  • ราคาค่าโครงการ (รายละเอียดการชำระเงินค่าโครงการฯ สามารถขอได้ที่เจ้าหน้าที่ i4 Group)
  • ราคาค่าโครงการนี้ไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
  • i4 group ไม่มีนโยบายบังคับให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯซื้อตั๋วเครื่องบินกับทางบริษัทฯ
Tags: No tags