โปรโมชั่นรอบ 3 (Spring & Summer Work and Travel in USA 2020)

เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA 2020 ในช่วง Spring & Summer Season

  • น้องๆ ที่เข้าร่วมช่วง Spring สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2020 ถึง ระยะเวลาสูงสุดวันที่ 5 กรกฎาคม 2020 / น้องๆ ที่เข้าร่วมช่วง Summer สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ถึง ระยะเวลาสูงสุด วันที่ 5 กันยายน 2020 หลังจากนั้นสามารถท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาต่อได้อีก 30 วัน
  • สมัครแล้วสอบสัมภาษณ์คัดเลือกภาษาเบื้องต้นฟรี สัมภาษณ์ได้ทางโทรศัพท์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึงที่สำนักงาน
  • มีตำแหน่งงานมากกว่า 1000 ตำแหน่งสำหรับช่วง Spring & Summer นี้
  • เข้าร่วมโครงการฯ กับองค์กรแลกเปลี่ยนที่เก่าแก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา 50 ปี
  • ค่าโครงการรวมค่า SEVIS และ วีซ่าแล้ว ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติม
  • ราคาค่าโครงการ 69,900 บาท (ชำระค่ามัดจำจำนวนเงิน 8,900 บาท เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ และชำระเพิ่มอีก 20,000 บาท เมื่อเริ่มขั้นตอนการทำใบสมัครส่งองค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา สองรายการนี้หักจาก 69,900 บาท ส่วนที่เหลือ 41,000บาท ชำระเงินเมื่อได้รับยืนยันสถานที่ทำงาน)
  • ราคาค่าโครงการนี้ไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
  • i4 group ไม่มีนโยบายบังคับให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯซื้อตั๋วเครื่องบินกับทางบริษัทฯ
Tags: No tags