Work & Study in Canada

Co-op and Work Experience Programs

โปรแกรมเรียนและฝึกงานประเทศแคนาดา


ประโยชน์ที่รับจากโปรแกรม

• เรียนในสถาบันการศึกษาของแคนาดาที่มีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียง Greystone College ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2 วิทยาเขต ที่ Toronto หรือ ที่ Vancouver
• เรียนร่วมกับนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ และเลือกเรียนหลักสูตรที่ต้องการจากหลากหลายหลักสูตร
• เรียนรู้ประสบการณการทำงานในแคนาดา และเพิ่มโอกาสด้านอาชีพในอนาคต

ลักษณะโปรแกรม

เป็นโปรแกรมเรียนและฝึกงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกงานในสถานที่ทำงานจริง โดยมีระยะเวลา 50 สัปดาห์และ 74 สัปดาห์ โดยแบ่งช่วงการเรียนและการฝึกงานเป็นดังนี้

โปรแกรม 50 สัปดาห์ ช่วงที่ 1: เรียน 24 สัปดาห์/ ช่วงที่ 2: ฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน 24 สัปดาห์/ ช่วงที่ 3: เรียน 2 สัปดาห์
โปรแกรม 74 สัปดาห์ ช่วงที่ 1: เรียน 36 สัปดาห์ / ช่วงที่ 2: ฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน 36 สัปดาห์/ ช่วงที่ 3: เรียน 2 สัปดาห์

 

หลักสูตรการเรียน

Diploma in Customer Service Co-op

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการบริการลูกค้า เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้เวลาเรียนและฝึกงานทั้งหมด 50 สัปดาห์
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ:
• การพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
• เรียนรู้วิธีการการให้ข้อมูลและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
• โปรแกรมการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีประสบการณ์สูงTourism &

Hospitality Management Diploma Co-op (THMC)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม เวลาเรียนและฝึกงานทั้งหมด 74 สัปดาห์
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ:
• ได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมชั้นนำและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพสูง
• ได้รับการยอมรับในระดับสากลโรงแรมอเมริกันและสมาคมที่พัก AHLA ใบรับรอง
• ได้รับความสำเร็จจากประสบการณ์ทำงานที่โปรแกรมจัดหา
• ได้ประสบการณ์ในการทำงานกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศแคนาดา


APPLY ONLINE