About us

I FOUR GROUP COMPANY LIMITED

Company Registration Number: 0100551040436

DSC00588


เราคือศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี เราได้รับการมอบหมายจากองค์กรแลกเปลี่ยนระดับโลกให้เป็นให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศ เราได้รับการไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในต่างประเทศต่างประเทศ กว่า 200 สถาบัน ให้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนของสถาบัน เรามีทีมงานบริหารที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์พร้อมพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

OUR MISSION
• เราพร้อมให้ข้อมูลปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนแม่นยำ และให้คำแนะนำในการเลือกเรียนสถาบันที่ตรง และใกล้เคียงกับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการ ไปศึกษาต่อต่างประเทศให้มากที่สุด พร้อมช่วยเหลือวางแผนการเรียน ในอนาคตให้ต่อเนื่องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
• เราพร้อมให้การบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการสมัครเรียนต่อสถาบันการศึกษา ต่อต่างประเทศ หลากหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรียนภาษา (Language Course) ทั้งระยะสั้นระยะยาว, หลักสูตรเรียนระดับประกาศนียบัตร (Certificate), หลักสูตรระดับอนุปริญญา (Diploma), หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree), หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Graduate Certificate/Diploma) และหลักสูตรระดับปริญญาโท (Master Degree)
• เราให้ความสำคัญในการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ ทีมงานพร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ